Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377 alebo napíšte nám!

BEZPLATNÁ EKONOMICKÁ A PRÁVNA PORADŇA

 

V úvode podnikania je dôležité rozhodnúť sa, aká právna forma podnikania bude pre vás tá najvýhodnejšia. Aj v prípade existujúcich podnikateľov je namieste otázka výhodnosti zvolenej právnej formy a prípadného prechodu zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, resp. inú formu podnikania. Práve od zvolenej formy podnikania sa bude odvíjať odvodové zaťaženie.

 

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa výšky dosiahnutých príjmov. V prvom roku podnikania je živnostník od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne oslobodený, do zdravotnej poisťovne platí len minimálny odvod. Následne v ďalších rokoch platí živnostník odvody aj do Sociálnej poisťovne, aj zdravotnej poisťovne podľa výšky príjmov. Minimálny odvod živnostníka do Sociálnej poisťovne pre rok 2022 je 187,78 €/mesačne. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne pre rok 2022 je vo výške 79,31€/mesačne.

Pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje to, či príjem živnostníka bol vyšší ako je 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok. V roku 2022 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne suma 6 798 € za rok 2021. Uvedené znamená, že ak živnostník dosiahol za rok 2021 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 6 798 € (vrátane), nevznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022.

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným má v oblasti platenia odvodov oproti živnostiam veľkú výhodu. Spoločník alebo konateľ v s.r.o., ak si za svoju činnosť nevypláca žiadnu odmenu, nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne existujú pre konateľov s.r.o. rôzne možnosti optimalizácie, a to dokonca aj pod hranicu minimálneho zdravotného odvodu.

 

Chcete ušetriť a získať do svojho podnikateľského rozpočtu značnú časť finančných prostriedkov? Vďaka našej legálnej odvodovej optimalizácii sa vám to podarí! Stačí vyplniť online dotazník kliknutím na modré tlačidlo "CHCEM OPTIMALIZOVAŤ ODVODOVÚ POVINNOSŤ", čo vám zaberie priližne 5 minút času.

 

CHCEM OPTIMALIZOVAŤ
ODVODOVÚ POVINNOSŤ

 

Každý podnikateľ, či už má založenú živnosť alebo podniká prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, je povinný zaplatiť daň z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Na výpočet dane z príjmov potrebné poznať výšku základu dane a sadzbu dane (daň z príjmov = základ dane * sadzba dane). 

Základ dane z príjmov zo živnosti sa určí tak, že od zdaniteľných príjmov zo živnosti (t. j. príjmy, ktoré podliehajú dani) sa odpočítajú daňové výdavky.
Živnostník sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude uplatňovať daňové výdavky, a teda či bude uplatňovať:

  • preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii alebo účtované v sústave jednoduchého či podvojného účtovníctva
  • paušálne výdavky, ktoré sa počítajú ako 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 € a ku ktorým sa ešte pripočíta výška zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Výhodou uplatnenia paušálnych výdavkov je, že živnostník nemusí nijako preukazovať ich výšku, pričom naopak, ak sa rozhodne pre uplatnenie
preukázateľných výdavkov, ich výšku musí pri daňovej kontrole preukázať aj dokladom napr. z eKasy, či faktúrou a pod.. Okrem toho, že preukázateľné výdavky musí živnostník pri daňovej kontrole preukázať, musia byť tieto výdavky aj opodstatnené a súvisieť s dosahovanými príjmami zo živnosti.

 

Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby (živnostníka) za zdaňovacie obdobie 2022 sú v nasledujúcej výške:

  • 15 % zo základu dane pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce sumu 49 790 €
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 eura (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane)
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 eura (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane)

Vypočítanú daň z príjmov si môže živnostník znížiť nárokom na daňový bonus na dieťa, či na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ako aj o zaplatené preddavky na daň z príjmov.

 

Rovnako ako pri výpočete dane z príjmov fyzickej osoby (živnostníka), aj v prípade právnickej osoby (spoločnosti s ručením obmedzeným) platí, že na výpočet dane z príjmov je potrebné poznať výšku základu dane a sadzbu dane.

Základ dane z príjmov právnickej osoby (spoločnosti s ručením obmedzeným) sa určí úpravou výsledku hospodárenia (t. j. rozdielu medzi výnosmi a nákladmi) o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky, nakoľko nie každý výsledok hospodárenia sa rovná aj základu dane z príjmov. Vypočítaný základ dane z príjmov s.r.o. je možné znížiť len o odpočet daňovej straty z predchádzajúcich období a o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, a teda nie je možné ho znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, ako je to v prípade živnosti.

Sadzby dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 sú v nasledujúcej výške:

  • 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 €
  • 21 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 49 790 €
  • 7 % len v prípade, ak si spoločníci vyplácajú podiel podiel na zisku spoločnosti

 

Chcete minimalizovať daňovú povinnosť legálnou stratégiou a ušetriť finančné prostriedky v rámci svojho podnikateľského rozpočtu? Stačí vyplniť online dotazník kliknutím na modré tlačidlo "CHCEM OPTIMALIZOVAŤ DAŇOVÚ POVINNOSŤ", čo vám zaberie priližne 5 minút času. Predíďte vysokej daňovej povinnosti tu a teraz! 

 

CHCEM OPTIMALIZOVAŤ
DAŇOVÚ POVINNOSŤ

 

 Zdroj:www.financasprava.sk

Všetky práva vyhradené © 2023 advholding.sk